Program Çıktıları

Program Çıktıları
 
BİLGİ- Kuramsal/ Olgusal
Sıra Açıklama
1 Dil- Konuşma Terapisi alanında temel, güncel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiyi takip eder.
2 İnsan iletişimi, dil, konuşma, ses, işitme, beslenme ve yutma ile ilgili süreçlerin biyomedikal (anatomik, nörolojik, fizyolojik vb), dilbilimsel, psikolojik/davranışsal ve gelişimsel temelleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olduğunu gösterir.
3 Dil-Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve uygulama için gerekli teknoloji, araç ve gereçleri bilir.
4 Dil-Konuşma Terapisi alanında doğru, güvenilir, geçerli ve kanıta dayalı bilgiye ulaşarak kullanır.
5 Dil ve Konuşma Terapisi alanında güncel ve geçerli olan ICD ve ICF, DSM V gibi sınıflamalarda kodlanmış ve tanımlanmış bozuklukları bilir.
6 Dil ve Konuşma Terapisi alanında gerekli olan kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak önleme, işlevsel değerlendirme, ayırıcı tanı, müdahale, terapi, re/habilitasyon çalışmalarına yönelik plan yapma, program geliştirme ve uygulama yapmayı bilir.
 
BECERİLER- Bilişsel /Uygulamalı
Sıra Açıklama
1 Multi-disipliner, interdisipliner ve transdisipliner ekip içerisinde alanıyla ilgili sorumluluk ve insiyatif alır ve gerekli işbirliğini yapar.
2 Birey, aile ve topluma yönelik dil ve konuşma terapisi uygulamalarında biyo-psiko-sosyal ve kültürel temelli bütüncül bir yaklaşım sergiler.
3 Dil-Konuşma Terapisi alanında gerekli teknoloji, araç ve gereçleri kullanarak kanıta dayalı verileri toplar, kayıt tutar, yorumlar, sonuçları raporlar, terapi planını/programını hazırlar, uygular ve izler.
4 Dil ve Konuşma Terapisi alanında gerekli teknoloji, araç ve gereçleri kullanarak kanıta dayalı önleme, işlevsel değerlendirme, ayırıcı tanılama, müdahale, terapi, re/habilitasyon uygulamalarını yapar.
 
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Sıra Açıklama
1 Dil ve Konuşma Terapisi alanında bağımsız olarak çalışmalarını etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığını ve mesleki gelişimini sağlar.
2 Dil ve konuşma terapisi alanında güncel bilgileri kullanarak bireysel ve/veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, gerekli iş süreçlerini analiz ederek yönetir ve sorunlar karşısında bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
3 Hasta/danışan, aileler ve ilgili diğer paydaşlar (öğretmen, hekim, psikolog, işveren vb.) ile yaş, cinsiyet, sosyokültürel düzeyine, dil-konuşma bozukluğuna uygun iletişim kurar.
 
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
Sıra Açıklama
1 Dil ve Konuşma Terapisi alanında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanarak Dil ve Konuşma Terapisi alanındaki gelişmeleri tüm mesleki uygulamaları yapabilme, bilgi ve danışmanlık verme becerisi.
2 Dil ve konuşma terapisi alanında Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi ile en az bir yabancı dili kullanabilme, mesleğine özgü ulusal ve uluslararası literatürü takip edebilme, ekip üyeleriyle iletişim kurma ve yabancı hastalara bakım verme becerisi.
 
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sıra Açıklama
1 Dil ve Konuşma Terapisi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4 Dil ve Konuşma Terapisi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
Sıra Açıklama
1 Dil ve Konuşma Terapisi alanında ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2 Dil ve Konuşma Terapisi alanında ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3 Dil ve Konuşma Terapisi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.